Regulamin serwisu


I. Właściciel
Właścicielem serwisu internetowego publikowanego w sieci Internet pod adresem internetowym (oraz aliasami) kontakty.info.pl („Serwis Internetowy” lub „Serwis”) jest w całości serwis kontakty.info.pl

II. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Po wejściu do Serwisu Użytkownik Serwisu Internetowego („Użytkownik”) powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest traktowane jako zaakceptowanie związania się postanowieniami Regulaminu.
 3. W Serwisie Internetowym prezentowane są artykuły, zdjęcia, filmy, grafiki i inne materiały o charakterze informacyjnym („Materiały”) stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst Dz. U. 2017 poz. 880 z późn. zm.).
 4. Użytkownik może korzystać z Serwisu Internetowego poprzez zapoznawanie się z Materiałami udostępnionymi w Serwisie Internetowym przez strony internetowe Serwisu Internetowego;
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego oraz Materiałów publikowanych w Serwisie Internetowym, w tym prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania, przerabiania, opracowywania, i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej kontakty.info.pl podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst Dz. U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst Dz. U. 2017 poz. 776 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów zamieszczonych w Serwisie w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody kontakty.info.pl
 6. Publikowane w Serwisie Internetowym ogłoszenia dotyczące wynajmu lub sprzedaży, kupna nieruchomości, rzeczy ruchomych lub prawa, cenniki i inne tego typu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i w razie wątpliwości mogą stanowić zaproszenie do składania ofert. Treści zawarte w Serwisie nie powinny być traktowane jako podstawa ani zachęta do podejmowania działań o charakterze inwestycyjnym, w szczególności decyzji o nabyciu, zbyciu lub zamianie instrumentów finansowych. W razie powzięcia zamiaru podjęcia jakichkolwiek działań inwestycyjnych na podstawie informacje zawarte w Serwisie Użytkownik lub inna osoba, która zapoznała się z taką informacją, powinna w każdym razie skonsultować się z doradcą prawnym.
 7. Treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oświadczenia woli ani nie mają na celu doprowadzenie do zawiązania, zmiany lub ustania jakiegokolwiek stosunku prawnego. kontakty.info.pl dokłada należytych starań w celu weryfikacji prawdziwości i rzetelności informacji zamieszczonych w Serwisie Informacyjnych, jednakże nie gwarantuje, że informacje te są zawsze prawdziwe i rzetelne.
 8. Serwis może zawierać odwołania do innych stron internetowych (linki), jednakże istnienie takich linków nie oznacza akceptacji przez kontakty.info.pl treści zawartych na tych stronach internetowych ani nie oznacza, że kontakty.info.pl znajduje się w relacjach z administratorami tych stron internetowych.
 9. kontakty.info.pl nie może zagwarantować, iż w Serwisie nie zostaną bez jego wiedzy lub zgody zamieszczone przez osobę trzecią treści uznane za bezprawne, obraźliwe lub zawierające nieprawdziwe, nierzetelne bądź niekompletne informacje. kontakty.info.pl dołoży należytych starań, by zablokować lub usunąć te informacje niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich zamieszczeniu.
 10. Użytkownik, który prześle lub w inny sposób przekaże bądź udostępni jakiekolwiek dane i informacje będzie traktowany jako podmiot wszelkich praw, w tym prawa własności intelektualnej, do tych danych i informacji, który w sposób zgodny z prawem i w ramach przysługujących mu uprawnień upoważnia kontakty.info.pl do nieodpłatnego umieszczenia w Serwisie tych danych i informacji, w tym także utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Ochrona prawna
Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu Internetowego przynależą do kontakty.info.pl, a prawa do poszczególnych Materiałów są zastrzeżone na rzecz kontakty.info.pl lub podmiotów wchodzących w skład grup lub innych podmiotów, z którymi kontakty.info.pl współpracuje w tym zakresie. 
Serwis Internetowy jako całość oraz każdy z jego elementów i Materiałów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). IV. Rejestracja i polityka prywatności

Serwis Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

 1. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 2. zapisywanie na urządzeniach końcowych należących do Użytkowników plików cookies (tzw. "ciasteczka"),
 3. zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera WWW.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu Internetowego zebrane poprzez formularze rejestracyjne, ciasteczka i logi serwera, będą przetwarzane zgodnie z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z Ustawą.

Podane przez Użytkownika dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do korzystania przez niego z usług Serwisu Internetowego oraz nie będą bez jego zgody udostępniane podmiotom trzecim i wykorzystywane w celach marketingowych.

Każdemu użytkownikowi, który zarejestrował się w Serwisie Internetowym i udostępnił kontakty.info.pl swoje dane osobowe przysługuje prawo ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Dyspozycję odnośnie dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownik może złożyć wysyłając email na adres [email protected].

kontakty.info.pl może powierzyć w trybie art. 31 Ustawy przetwarzanie uzyskanych dobrowolnie od Użytkownika danych osobowych innym administratorom danych, w szczególności podmiotom oferującym usługi hostingowe.

kontakty.info.pl dokłada wszelkich starań do zapewnienia skutecznej ochrony przetwarzanym danym osobowym. Dane osobowe przekazywane z Serwisu Internetowego na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. kontakty.info.pl zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym kontakty.info.pl automatycznie pobiera jego adres IP, który zapisuje w dziennikach logowania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki i są anonimowe. Ponadto zapisywane są także:

 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do Serwisu Internetowego nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce Użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis Internetowy kontakty.info.pl z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 3. Dla zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, okazjonalnie pliki z logami są analizowane w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

W razie jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń dotyczących Serwisu lub treści znajdujących się w Serwisie należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poniższego adresu poczty elektronicznej: [email protected].

V Pliki cookies 
W Serwisie Internetowym stosuje się tzw. pliki cookies (specjalne pliki pochodzące z danej witryny internetowej odnotowywane i zapamiętywane przez przeglądarkę internetową) oraz inne podobne technologie, które są następnie zapisywane na dysku twardym Użytkownika. Ten rodzaj plików służy m.in. ułatwieniu poruszania się po Serwisie Internetowym, a także może służyć lepszemu zapamiętywaniu określonych preferencji Użytkownika w ramach Serwisu Internetowego. Użytkownik może usunąć pliki cookies z dysku twardego lub zablokować ich zapisywanie. Sposób wprowadzenia takich zmian jest zależny od przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, a zmiany można wprowadzić poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień wyszukiwarki. Brak zmiany w ww. ustawieniach będzie interpretowany jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na instalowanie plików cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookies i innych podobnych technologii może spowodować utrudnione korzystanie z wybranych funkcji Serwisu Internetowego. Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach internetowych producentów oprogramowania.

kontakty.info.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie. Informacja o planowanych zmianach zostanie zamieszczona w Serwisie na 7 dni, nie licząc niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, przed ich wejściem w życie.